NÌMECKO - GERMANY
FARÜCHOC - Karlsruhe, Osnabrück
Firma FARÜCHOC vznikla spojením firem FALKENPFLUG a RÜGER. 
V roce 1995 byl Farüchoc pøevzat  firmou WINDEL z Osnabrücku. O ètyøi roky pozdìji byla v Osnabrücku postavena nová továrna.
FARÜCHOC se specializuje na neapolitánky a malé tabulky èasto v multi-baleních s dìtskými motivy nebo spoleènì s barvièkami nebo pastelkami.

Companies Otto Rüger and Falkenpglug merged in 1967 and created company FARÜCHOC.
 WINDEL Group from Osnabrück acquired Farüchoc
in 1995 and four years later new factory in Osnabrück was built.
FARÜCHOC specializes in napolitains and small chocolate bars. Wrappers contains many childern motives, planes, cars. They also produce chocolate for private labels. 
70´s 70´s 80´s 90´s 90´s
80´s 80´s 90´s 90´s 90´s
90´s 90´s 90´s 90´s 90´s
2010 2016
CANDYPORT - Hagenbrunn
2005
CANDYPORT - Hagenbrunn
2005
WINDEL - Osnabrück
2005
 
WINDEL - Osnabrück
2009
WINDEL - Osnabrück
2009
WINDEL - Osnabrück
2010
WINDEL - Osnabrück
2012
 

 
RÜGER
HOME